رزرو سند (101033): درس و كنكور برنامه نويسي كامپيوتر ن.1 - مقسمي