رزرو سند (101026): مقدمه اي بر مخابرات ديجيتال و كاربردهاي آن - شيرواني مقدم