رزرو سند (100981): پژوهش عملياتي ن.1 - محمد رضا مهرگان