رزرو سند (100977): درس و كنكور مدارهاي الكتريكي ارشد ن.1 - سيد محمد طباطبايي