رزرو سند (100976): كتاب ارشدتئوريهاي مديريت ج1 - صفرزاده-منصوري