رزرو سند (100973): بررسي و طراحي سيستمهاي قدرت - ج .رانكن گلور ومولو كوتلاسارما