رزرو سند (100954): 30آزمون كارگاه برق-سيم پيچي و مدار فرمان - شادكام انور