رزرو سند (100945): درس و كنكور مدارهاي الكتريكي ج1و2 ن.1 - شادكام انور