رزرو سند (100941): درس و كنكور ماينهاي الكتريكي ج1و2 كارداني به كارشن ن.2 - شادكام انور