رزرو سند (100940): درس و كنكور ماينهاي الكتريكي ج1و2 كارداني به كارشن ن.1 - شادكام انور