رزرو سند (100934): ماشينهاي ، محركه ها، سيستم هاي قدرت ج1و2 ن.2 - تئودر ويلدي