رزرو سند (100933): ماشينهاي ، محركه ها، سيستم هاي قدرت ج1و2 ن.1 - تئودر ويلدي