رزرو سند (100929): مباني ماشين هاي الكتريكي - استفن ج. چاپمن