رزرو سند (100919): درس و كنكور الكترونيك 1و2 كارداني به كارشناسي - شادكام انور