رزرو سند (100907): نگرش علمي به هزينه در آمد دولت اسلامي ن.2 - آقا نظري-گيلك