رزرو سند (100906): نگرش علمي به هزينه در آمد دولت اسلامي ن.1 - آقا نظري-گيلك