رزرو سند (100903): معلومات عمومي مديريت ن.2 - داور ونوس - مهرداد پرچ