رزرو سند (100902): معلومات عمومي مديريت ن.1 - داور ونوس - مهرداد پرچ