رزرو سند (100890): حفاظت سيستمهاي قدرت ن.1 - صادق جمالي