رزرو سند (100875): زبان تخصصي مهندسي صنايع - بابك باقري