رزرو سند (100865): آزمون آلتراسونيك و كاريرد ان در صنايع - جعفري