رزرو سند (100844): ارزيابي كار و زمان ن.3 - نصراله مرعشي