رزرو سند (100842): ارزيابي كار و زمان ن.1 - نصراله مرعشي