رزرو سند (100838): مقدمه اي بر روشهاي اقتصاد سنجي - سيد حسين ذوالنور