رزرو سند (100829): انتخاب سهام برتر به روش تحليل بنيادي - رفيعي امام