رزرو سند (100823): حسابداري ماليات بر ارزش افزوده - وكيلي فرد