رزرو سند (100818): حسابداري اجاره ها ن.2 - خواجوي - ابراهيمي