رزرو سند (100817): حسابداري اجاره ها ن.1 - خواجوي - ابراهيمي