رزرو سند (100799): تفسير و كاربرد استانداردهاي حسابداري ايران ج1 ن.1 - محمد علي جلالي