رزرو سند (100798): نحوه تهيه و تنضيم صورتهاي مالي از روي مدارك خاص - سليماني - ملك آرايي