رزرو سند (100796): راهنماي استاندارد سرمايه گذاريها 15 - پور حيدري