رزرو سند (100794): راهنماي استانداردهاي حسابداري ايران1 - اسماعيل علي نيا