رزرو سند (100733): سيستمهاي اطلاعاتي حسلبداري - محمود همت فر