رزرو سند (100722): حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري126 - مصطفي علي مدد-ملك آرايي