رزرو سند (100703): كليات حقوق بازرگاني تجارت - ناصر رسائي نيا