رزرو سند (100701): مدارهاي الكترونيك قدرت - عيسي بار تاسه