رزرو سند (100693): هزينه يابي بر مبناي هدف - رضوان حجازي - امير البدوي