رزرو سند (100683): استانداردهاي حسابداري اصول و ضوابط1386 - كميته تدوين استانداردهاي حسابد