رزرو سند (100681): نشريه 193 راهنماي استاندارد شماره 17 داراييهاي نا - اميد پورحيدري