رزرو سند (100680): نشريه 176 راهنماي استاندارد شماره 16 تسعير ارز - مسي بزرگ اصل- يونس باد آور