رزرو سند (100679): نشريه 192راهنماي استاندارد شماره 11 داراييهاي ثابت - اميد پور حيدري - حليمه رحماني