رزرو سند (100676): نشريه 180 راهنماي استاندارد شماره 4و5 ذخاير بدهيها - احمد مدرس - محمد رضا شوروزي