رزرو سند (100674): مقدمه اي بر مدارهاي الكتريكي - ريچاردسي.درف- جيمز سو بودا