رزرو سند (100655): آموزش SQL سرور 2000 در 21 روز ن.2 - وي ماير- ساتل