رزرو سند (100651): آموزش SQL در 21 روز ن.2 - استفنز- ريليو