رزرو سند (100650): آموزش SQL در 21 روز ن.1 - استفنز- ريليو