رزرو سند (100608): در تهيه اطلاعات حسابداري مديريت كاربردEXCEL ن.2 - قادري - پايداري