رزرو سند (100583): مدارهاي الكتريكي 1 ارشد - كارو زرگر