رزرو سند (100562): تحليل مدارهاي الكتريكي مدرسان ن.2 - حسين نامي