رزرو سند (100561): تحليل مدارهاي الكتريكي مدرسان ن.1 - حسين نامي